kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 77 88 881
Direct aanvragen

Opstellen noodplan & ontruimingen

Bedrijfsnoodplan?

In elk bedrijf kan wat gebeuren. Brand, een ongeval, een bezoeker die onwel wordt, etc. Hoe handel je dan? Wie moeten er worden gewaarschuwd? Wie onderneemt welke acties? Om de negatieve gevolgen van een noodsituatie zoveel mogelijk te beperken, voor de eigen bedrijfsvoering, werknemers, bezoekers en/of omwonenden is een bedrijfsnoodplan onontbeerlijk. De veiligheid van mensen is ook de continuïteit van de bedrijfsvoering van belang. In eerste instantie zal er bij het opstellen van een plan gericht gekeken moeten worden naar de veiligheidseisen die aan het gebouw en gebruik hiervan gesteld kunnen worden en ook hoe de brandbestrijding geregeld is. Tevens is het van groot belang dat de verantwoordelijkheden, taken en procedures worden vastgelegd in een plan. Planvorming is dus essentieel en dient er o.a. voor om taken en bevoegdheden van alle betrokkenen in beeld te brengen. Het plan dient ter goedkeuring en in overleg worden voorgelegd aan de keurende instantie (vaak de brandweer). Eventuele opmerkingen dienen te worden verwerkt waarna het plan definitief kan worden gemaakt.

ARBO Amsterdam kan u ontzorgen bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Een aantal diensten omtrent een Bedrijfsnoodplan.

  • Opmaken van BHV-plannen en ontruimingsplannen conform NEN 8112
  • BHV-motivatiegesprekken (vooral nuttig in multi-tennantpanden)
  • Begeleiden van ontruimingsoefeningen (inclusief evaluatierapportage)

Bij ontruimingsoefeningen kan ARBO Amsterdam verschillende scenario’s met u opzetten om dicht bij de realiteit te oefenen.

Doel van een bedrijfsnoodplan?

Het doel is maatregelen te treffen en voorzieningen te creëren om adequaat te kunnen optreden bij calamiteiten. De maatregelen en voorzieningen zijn erop gericht om:

  • de omvang van de gebeurtenis zo beperkt mogelijk te houden;
  • hulpverlening zo adequaat mogelijk te organiseren;
  • schade te beperken;
  • de normale situatie zo snel mogelijk te herstellen.

Wat is een bedrijfsnoodplan?

De termen calamiteitenplan, noodplan en het ontruimingsplan worden veelvuldig door elkaar gebruikt. Een noodplan of calamiteitenplan is feitelijk een verzameling van alle procedures die gevolgd dienen te worden bij een calamiteit. Onderdeel van dit noodplan is het ontruimingsplan.

Voldoet het bedrijfsnoodplan?

Het regelmatig oefenen van een bedrijfsnoodplan is noodzakelijk om het papieren plan in de praktijk te beoordelen én medewerkers vertrouwd te maken met wat zij wel én niet moeten doen als een calamiteit is uitgebroken. Een goede voorbereiding is in geval van nood veel meer dan het halve werk. Bij het oefenen op één van de scenario’s kan gesteld worden of de plannen voldoende borging bieden om de doelstelling te bereiken.

Natuurlijk moet een dergelijke oefening geen gevaren met zich meebrengen en het is belangrijk om de juiste zaken uit te proberen. Hoe goed hier ook over nagedacht wordt op papier, in de praktijk blijkt vaak dat het in het echt toch anders werkt. Daarom is het nodig een keer een oefening te doen.

Aanvraag formulier
Opstellen noodplan & ontruimingen