Cursus BHV Bedrijfshulpverlening

Alle bedrijven, instellingen en organisaties dienen de beschikking te hebben over een goed opgeleide persoon, die in staat is in het geval van ongevallen of calamiteiten eerste hulp te verlenen. De cursus bedrijfshulpverlener stelt u in staat aan deze verplichting te voldoen. De Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is door ARBO Amsterdam ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam (NIBHV). De cursus Basis Bedrijfshulpverlening (BHV) is door het CBR/CCV gecertificeerd in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid (verplichte nascholing voor chauffeursdiploma Code 95).

De cursus wordt uitgevoerd aan de hand van het navolgende stappenplan.

Introductie

Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van het doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma.

De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

- het ontstaan van de cursus
- de voordelen van de cursus (voor de cursist en het bedrijf)
- de duur en inhoud van het cursusprogramma
- het aantal uren zelfstudie
- de inhoud en het tijdstip van het examen

Cursusprogramma

De cursus die gedurende 2 dagen of 4 avonden/dagdelen (elk van 4 uur) wordt gegeven bevat de volgende modulen:

Dag 1
1. Taken van de bedrijfshulpverlener
2. Communicatie tijdens incidenten
3. Brandbestrijding
4. Ontruimingsplan
5. Brand blusinstructie
6. Toets

Dag 2
1. Bewustzijnstoornissen
2. Ademhalingsstoornissen
3. Circulatiestoornissen
4. Beademing
5. Reanimatie
6. Bloedingen

Beide modulen bestaan uit een theoretische en een praktijk gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van "open" vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt.
Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en alle dagopleidingen zijn inclusief de lunch. In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland, hetzij in-company of op locatie. Vanzelfsprekend behoort de open inschrijving ook tot de mogelijkheden.

Examen
Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma Bedrijfshulpverlener (BHV) uitgereikt.

Docent
De cursus zal worden verzorgd door een docent van ARBO Amsterdam onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Amsterdam.

BHV-pas
Iedere geslaagde cursist, ontvangt een BHV-pas waarmee hij/zij altijd kan aantonen in bezit te zijn van een BHV diploma. Als de cursist in bezit is van een veiligheidspaspoort, dan zal ook daarin de BHV opleiding worden bijgeschreven.

*Inschrijvingen van 10 of meer personen ontvangen een korting van 10% op de totale prijs.

Aanvraagformulier

Cursus BHV Bedrijfshulpverlening

Bedrijfsnaam : *
Contactpersoon : *
Adres : *
Postcode : 
Woonplaats : *
Telefoonnummer : *
Fax-nummer : 
E-mail adres : *
Type/Branche bedrijf : 
Aantal cursisten : 
Eventuele
vragen en/of opmerkingen :